Regulamin

Postanowienia ogólne.

Niniejszy Regulamin określa warunki dokonywania rezerwacji i świadczenia usług najmu lokali przez goodhome.

Klient dokonując rezerwacji akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

Informacje przedstawione na stronie www.goodhome.com.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i mają charakter informacji handlowej.

Umowa najmu zostaje zwarta w momencie otrzymania przez Klienta potwierdzenia rezerwacji, na warunkach określonych w potwierdzeniu i niniejszym Regulaminie.

 

Rezerwacja.

Rezerwacji można dokonać poprzez:

a/ wypełnienie formularza rezerwacyjnego na stronie www.goodhome.com.pl ,lub

b/ przesłanie maila na adres: goodhome.apart@gmail.com

Rezerwacja jest wiążąca w zakresie i na warunkach określonych w potwierdzeniu Rezerwacji i niniejszym Regulaminie.

Długość pobytu wynosi min. 1 dzień w dni powszednie i 2 dni w weekendy.  W okresach długich weekendów lub okresie noworocznym obowiązują dłuższe minimalne okresy pobytu ustalane indywidualnie w cenniku. 

 

Płatność.

Rezerwacje powinny być opłacone w całości w terminie 3 dni od daty dokonania. Jeżeli datę dokonania rezerwacji dzieli od daty pobytu  mniej niż 3 dni, rezerwację należy opłacić w dniu dokonania rezerwacji.

Zapłata dokonywana jest przelewem lub kartą kredytową.

Rezerwacje nie opłacone w terminie są anulowane.

 

Anulowanie.

W przypadku anulowania rezerwacji na okres jednego dnia lub dokonanej na okres, w którym obowiązuje rezerwacja bezzwrotna, opłata nie jest zwracana.

W przypadku anulowania pozostałych rezerwacji na co najmniej 15 dni przed datą przyjazdu, opłata jest zwracana po potrąceniu 10% wartości pełnej opłaty za rezerwację tytułem kosztów administracyjnych. W przypadku anulowania rezerwacji później niż na 15 dni przed rozpoczęciem pobytu wpłacona kwota nie jest zwracana. W przypadku nieskorzystania z wynajętego apartamentu lub skrócenia pobytu wpłacona kwota nie jest zwracana.

 

Zameldowanie/wymeldowanie.

Doba hotelowa rozpoczyna się w dniu pobytu o godz. 15:00 i  kończy w dniu wyjazdu o godz. 12:00. Rozpoczęcie pobytu wcześniej lub zakończenie później jest możliwe wyłącznie po uprzednim mailowym potwierdzeniu przez goodhome.

Klient dokonuje zameldowania i wymeldowania samodzielnie. Klient otrzymuje od goodhome kody umożliwiające wejście do budynku. Klucze do apartamentu zdeponowane są w sejfie zamontowanym na drzwiach apartamentu, kod do sejfu przesyłany jest Klientowi przed przyjazdem. Po opuszczeniu apartamentu klient deponuje klucze w sejfie zamontowanym na drzwiach apartamentu.

Parking

Parking jest zapewniany wyłącznie po uprzednim wyraźnym potwierdzeniu przez goodhome. Przekazanie kart/kodów umożlwiających korzystanie z parkingu odbywa się na zasadach określonych w potwierdzeniu.

 

Zasady pobytu i korzystania

W zarezerwowanym apartamencie może przebywać Klient który dokonał rezerwacji wraz z liczbą osób objętych rezerwacją. W przypadku zamieszkania w apartamencie większej liczby osób niż objęta rezerwacją goodhome pobierze dodatkową opłatę lub odmówi skorzystania z apartamentu jeśli liczba osób przekracza dopuszczalne parametry lokalu.

Klient zobowiązany jest do respektowania ciszy nocnej obowiązującej od godz. 22:00 do godz. 6:00 rano. Bez względu na okres ciszy nocnej Klient zobowiązany jest do respektowania zasad dobrego sąsiedztwa.

W lokalu zakazane jest:

- organizowanie imprez,

- palenie tytoniu.

W przypadku naruszenia powyższych zakazów goodhome ma prawo zażądać kary umownej w wysokości opłaty za jednodniowy pobyt oraz niezależnie od kary umownej rozwiązać umowę najmu za skutkiem natychmiastowym bez zwrotu pobranej opłaty.

Klient zobowiązany jest zwrócić wynajęty apartament w stanie niepogorszonym. Wszelkie zniszczenia dokonane przez osoby trzecie Klient powinien zgłosić w momencie rozpoczęcia pobytu. Klient ponosi odpowiedzialność za zniszczenia i uszkodzenia powstałe w trakcie pobytu.

Goodhome nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez Klienta w lokalu.

 

Siła wyższa

W przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej udostępnienie Klientowi zarezerwowanego apartamentu lub w przypadku wystąpienia niezależnych od goodhome okoliczności zagrażających bezpieczeństwu życia, zdrowia lub mienia Klienta, goodhome ma prawo zapewnic w miejsce pierwotnie zarezerwowanego  apartament o parametrach porównywalnych lub tez zwrócić pobraną opłatę bez obowiązku zapewnienia apartamentu zastępczego.

Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość na podstawie ustawy z dnia 30.05.2014 roku o prawach konsumenta.

Wszelkie spory związane ze świadczeniem usług przez goodhome podlegają prawu polskiemu i rozstrzygane są przez sąd właściwy dla  miejsca położenia lokalu.

 

Dane osobowe

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1–2rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest goodhome Beata Zygmunt. W razie pytań związanych z gromadzeniem i ochroną danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem: Ślusarska 6/30 Kraków 30-710,  booking@goodhome.com.pl

2. Będziemy przetwarzać następujące kategorie danych osobowych Klienta:

Imię i nazwisko/Nazwa
Adres korespondencyjny
Adres zamieszkania
Numer NIP
Adres mailowy
Numer telefonu
Termin pobytu w apartamencie, dane karty kredytowej.

3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. B RODO w związku z zawarciem umowy najmy apartamentu, w celu jej wykonania, uzyskania płatności, udokumentowania usługi dla celów podatkowych, ewentualnego dochodzenia roszczeń.

4. Dane Klienta będą przechowywane przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych związanych z usługą wykonaną przez goodhome lub roszczeń cywilnoprawnych w zależności od tego który okres upłynie później.

5. Dane osobowe Klienta mogą zostać ujawnione podmiotom świadczącym na rzecz administratora danych usługi w zakresie obsługi prawnej, księgowej i informatycznej.

6. Zgodnie z RODO przysługuje Klientowi:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych (z wyjątkiem danych przetwarzanych w okresie przed upływem przedawnienia roszczeń);

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@uodo.gov.pl

Browar Lubicz
ul. Lubicz 17, 31-503 Kraków
Telefon: +48 534 974 734
email: goodhome.apart@gmail.com

Concept House
ul. Ślusarska 6, 30-710 Kraków
Telefon: +48 534 974 734
email: goodhome.apart@gmail.com